Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg

Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg (AUHL)

Verantwoordelijke binnen Studentensport Vlaanderen:
Martine Liebens

Email: martine.libens@uhasselt.be

Leden AUHL:
Universiteit Hasselt (UHasselt)
Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw D
3590 Diepenbeek
Email: sport@uhasselt.be
Website: http://www.uhasselt.be/sport  

Martine Liebens
Email: martine.libens@uhasselt.be

Hogeschool PXL (PXL)
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt
Website: http://www.pxl.be/sport  

Erik Vanmierlo
Email: erik.vanmierlo@pxl.be